Ontwerp zonder titel

FAQ

Vragen over de inschrijving en aangaan huurovereenkomst zijn te vinden op: https://www.rebohuurwoning.nl/nl/faq/

Wijziging huurovereenkomst

Mijn woonsituatie is gewijzigd. Moet ik dit aan jullie doorgeven?

Wanneer uw woonsituatie wijzigt dient u dit aan ons door te geven. Afhankelijk van de wijziging kan het zijn dat wij de tenaamstelling van uw huurovereenkomst moeten aanpassen.

Mag mijn nieuwe partner ook op het huurcontract?

Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is uw partner van rechtswege huurder en kunnen wij uw partner bijschrijven op het huurcontract. U kunt hiervoor het wijzigingsformulier contract gebruiken.

Gaat u samenwonen dan kunnen wij in het geval van een duurzame relatie (levenspartner) een toestemmingsbrief tot inwoning opstellen. Hiermee kan uw partner zich bij de gemeente op uw adres inschrijven. Er mogen maximaal twee volwassenen ingeschreven staan op uw adres. In het geval van een eerdere partner kan dit pas in gang worden gezet wanneer de contractwijziging is doorgevoerd en degene die de woning verlaat is uitgeschreven bij de gemeente. Op het moment dat uw partner twee jaar aantoonbaar op uw adres verblijft, kunt u een verzoek indienen voor een contractwijziging om hem/haar bij te laten schrijven op het contract.

Hoe kan ik een wijziging in mijn woonsituatie aan jullie kenbaar maken?

U kunt hiervoor het wijzigingsformulier contract gebruiken. In het geval de huurovereenkomst op twee namen staat dient het wijzigingsformulier door beiden te worden ondertekend.

Zijn er kosten verbonden aan het wijzigen van de tenaamstelling van de huurovereenkomst?

Ja, aan het opstellen van de stukken voor een naamswijziging zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen € 138,00 inclusief BTW. Indien het een overlijden betreft worden er geen kosten in rekening gebracht.

Welke documenten dien ik naast het wijzigingsformulier nog meer aan te leveren?

Op het wijzigingsformulier wordt bij ‘reden wijziging’ aangegeven welke documenten er standaard aangeleverd dienen te worden. Afhankelijk van de wijziging kunnen wij extra documenten bij u opvragen, zoals bijvoorbeeld inkomensgegevens. Indien dit het geval is dan informeren wij u hierover. Houdt u er bij het aanleveren van documenten rekening mee dat deze recent zijn, goed leesbaar en het Burgerservicenummer (BSN) is afgeschermd.

Ik heb het wijzigingsformulier en de gevraagde documenten aangeleverd. Hoe nu verder?

Wij gaan uw wijzigingsverzoek verder in behandeling nemen. Daarna informeren wij u schriftelijk of het wijzigen van de tenaamstelling van uw huurovereenkomst akkoord is bevonden. Indien de wijziging akkoord is sturen wij u de factuur en een document ter aanvulling op de huurovereenkomst (allonge) toe. Dit document ontvangen wij graag ondertekend retour. Zodra wij het document ondertekend retour hebben ontvangen en de factuur is voldaan zal de wijziging een feit zijn.

Onderhoud & veranderingen aanbrengen

Onderhoud: welke verplichtingen heb ik als huurder?

Ook als huurder zijn er bepaalde onderhoudsverplichtingen. Welke dat zijn, volgt uit de wet, en is vastgelegd in het besluit kleine herstellingen. Hier vindt u een overzicht van de zaken welke voor uw eigen rekening dienen te worden hersteld.

Veranderingen aanbrengen aan het gehuurde: wat is toegestaan?

Als u iets aan de gehuurde woning wil veranderen, moet u hiervoor schriftelijk toestemming vragen. U kunt een verzoek indienen per e-mail via tdvgm@rebogroep.nl. Onze technische dienst neemt uw verzoek in behandeling en informeert u schriftelijk over de mogelijkheden, voorwaarden en te volgen procedure.

Huurbetaling

Kan ik mijn rekeningnummer voor automatische incasso wijzigen?

Ja, dat kan. U kunt online hiervoor een formulier invullen. Na ontvangst van het formulier zenden wij u de officiële stukken ter ondertekening.

Kan ik een betalingsregeling treffen?

In sommige gevallen kunt u een betalingsregeling treffen. Kunt u de huur niet betalen? Neem dan contact op via huurbetalingen@rebogroep.nl Wij zullen dan beoordelen of er een betalingsregeling mogelijk is en onder welke voorwaarden.

Stook- en servicekosten

Wat houdt het voorschot (stook- en) servicekosten in?

De maandelijkse servicekosten die in rekening worden gebracht zijn kosten die gemaakt worden om o.a. de gemeenschappelijke ruimte te kunnen onderhouden. In bijna alle gevallen wordt dit bij een appartement in rekening gebracht.

Kosten waar u aan kunt denken zijn bijvoorbeeld:

  • Schoonmaakkosten gemeenschappelijke ruimte;
  • Electrakosten gemeenschappelijke ruimte;
  • Tuinonderhoud gemeenschappelijke ruimte;
  • Glasverzekering gemeenschappelijke ruimte;
  • Etc.

In sommige gevallen betaalt u ook een voorschot voor de stookkosten. Dit is het geval als het appartementencomplex bijvoorbeeld een collectieve verwarmingsketel heeft waar uw woning mee wordt verwarmd.
Waar uw voorschot (stook- en) servicekosten uit bestaat kunt u nalezen in uw huurovereenkomst. Voor de (stook- en) servicekosten betaalt u boven op de huurprijs maandelijks een redelijk voorschot. Eénmaal per jaar ontvangt u een afrekening waarbij de werkelijke kosten, verminderd met de betaalde voorschotten, met u verrekend worden.

Wanneer worden de (stook- en) servicekosten afgerekend?

Wij streven ernaar om de afrekening (stook- en) servicekosten te verstrekken binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar, oftewel vóór 01 juli. Voor de afrekening zijn wij afhankelijk van derden zoals een VvE. Lukt het niet om de afrekening aan te leveren voor 01 juli dan informeren wij u voor die tijd.

Wanneer wordt een tegoed op de afrekening (stook- en) servicekosten uitbetaald?

Indien u recht heeft op een teruggave van (stook- en) servicekosten dan betalen wij dit normaal gesproken uit binnen één maand nadat u de brief van ons heeft ontvangen. Indien er sprake is van een betalingsachterstand zullen wij een eventueel tegoed altijd hiermee verrekenen.

Ik ben verhuisd. Wanneer kan ik de afrekening (stook- en) servicekosten verwachten?

De afrekening (stook- en) servicekosten vindt altijd plaats over een kalenderjaar. Stel u verlaat de woning per 01 februari dan zult u de afrekening helaas pas het jaar erop ontvangen voor 01 juli. Uiteraard heeft de afrekening dan alleen betrekking over de periode dat u huurder was.

Ik heb maar een gedeelte van het jaar in de woning gewoond, betaal ik dan voor het hele jaar?

Nee, u betaalt alleen over de periode dat u huurder was. U hoeft niet voor het hele jaar te betalen.

Parkeerzenders

Ik ben mijn parkeerzender-/pas kwijt, wat nu?

U kunt hiervoor contact opnemen met ons via tdvgm@rebogroep.nl Wij zorgen dat u een nieuwe ontvangt. Hiervoor kunnen wel kosten in rekening worden gebracht.

Mijn parkeerzender-/pas werkt niet (goed), wat nu?

Een defect aan de zender of pas kan meerdere oorzaken hebben:

  • De batterijen zijn bijna leeg, deze kunt u dan zelf vervangen;
  • U bent te snel in- of uitgereden waardoor het systeem ‘in de war is’. U kunt dit testen door opnieuw in en uit te rijden;
  • Er zit een breuk of scheur in de zender/pas waardoor deze vervangen moet worden.

Komt u er zelf niet uit neem dan contact met ons op. Wellicht moet de zender vervangen worden. Afhankelijk van wat er aan de hand is met de parkeerzender-/pas, kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Sleutels

Een van de huissleutels is kwijt of gestolen. Wat nu?

Als u preventief de cilinder(s) wilt laten vervangen in verband met verlies/diefstal van uw sleutel dan dient u hiervoor zelf een slotenmaker in te schakelen. Dit geldt ook als u zichzelf heeft buitengesloten. De nieuwe cilinder(s) dienen van gelijkwaardige kwaliteit te zijn. De kosten zijn voor uw eigen rekening. Let op dat u goed kijkt welke slotenmaker u hiervoor inschakelt en vraag vooraf de totale kosten op. Er zijn helaas malafide partijen actief welke achteraf een torenhoge rekening presenteren.

Woont u in een appartement dan is er mogelijk sprake van een sluitplan. In dat geval zullen wij de cilinder(s) voor u bestellen. Naast de kosten van de nieuwe cilinder(s) berekenen wij ook administratiekosten van € 54,45 inclusief BTW.

Ik wil graag een extra sleutel laten bijmaken, kan dat?

Een extra sleutel kunt u zelf laten bijmaken bij een plaatselijke sleutelspecialist. Indien er sprake is van een sleutel met sleutelcertificaat kunnen wij de extra sleutel voor u aanvragen. De kosten voor extra sleutels zijn altijd voor uw eigen rekening. Naast de kosten voor de extra sleutels berekenen wij ook administratiekosten van € 49,50 inclusief BTW.

Overlast

Ik ervaar overlast van één van mijn buren. Wat moet ik doen?

Indien u overlast ervaart is het belangrijk er eerst even bij stil te staan waarom u overlast ervaart. Is het eenmalig of doet de overlast zich regelmatig voor? Wanneer u regelmatig overlast ervaart adviseren wij u dit kenbaar te maken bij de betreffende buren. Probeer er eerst samen in goed overleg uit te komen. Vaak zijn buren zich er niet van bewust overlast te veroorzaken. Door het gesprek met elkaar aan te gaan is de situatie meestal onderling op te lossen.

Welke stappen kan ik ondernemen indien de gesprekken met mijn buren de situatie niet hebben verbeterd?

Mocht communicatie geen oplossing (meer) bieden, dan kunt u ons schriftelijk op de hoogte brengen van de aard van de overlast en de reeds door u ondernomen acties. Als beheerder kunnen wij vaak weinig anders dan buren vragen of ze de overlast willen beperken en bemiddelen bij overlast. Wij adviseren u daarom bij overlast ook overleg te plegen met de wijkagent. Daarnaast kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Een buurtbemiddelaar bemiddelt bij het oplossen van conflicten tussen buren.

VvE (Vereniging van Eigenaren)

Ik huur een woning, maar in mijn complex is sprake van een VvE. Hoe zit dit?

Dit is het geval wanneer er binnen een complex sprake is van zowel huur- als koopappartementen. De eigenaren van de koopappartementen kopen tegelijkertijd een aandeel in het gebouw (een appartementsrecht). Wanneer er sprake is van meerdere eigenaren binnen een gebouw ontstaat van rechtswege een VvE. Eigenaresse van uw appartement maakt ook onderdeel uit van de VvE.

Hoe is een VvE opgebouwd?

De VvE is verantwoordelijk voor alle algemene en gezamenlijke zaken in- en rondom het complex. Een VvE bestaat uit een door de leden gekozen bestuur en de leden zelf. Daarnaast is er binnen de VvE een kascommissie aangesteld die de jaarrekening en de in- en uitgaven van de VvE controleert. Het dagelijkse beheer kan worden uitgevoerd door de leden zelf of uit handen worden gegeven aan een externe partij. Minimaal éénmaal per jaar dient de VvE bij elkaar te komen om te vergaderen.

Wat wordt er zoal besproken tijdens de jaarvergadering?

Tijdens de jaarvergadering worden onder andere de jaarrekening en de begroting vastgesteld. Tevens worden algemene en technische zaken met betrekking tot het complex besproken.

Kan ik als huurder ook deelnemen aan de jaarvergadering?

Nee, u kunt als huurder niet deelnemen aan de jaarvergadering. Tijdens deze vergaderingen zijn alleen de leden uitgenodigd. Gebruikers (huurders) hebben geen inspraak. U kunt als huurder wel zaken met betrekking tot het complex bij ons aandragen. Indien het van belang is dit te bespreken op de jaarvergadering zal het als punt aan de agenda worden toegevoegd.

Hoe worden besluiten binnen een VvE genomen?

Binnen een VvE kunnen besluiten nooit genomen worden door een individu. Indien het mandaat toereikend is kan het bestuur hierover beslissen. Indien dit niet het geval is worden dergelijke besluiten op de jaarlijkse vergadering genomen waarbij de meerderheid van de aanwezige leden akkoord moeten gaan. In de splitsingsakte zijn al veel zaken en regels opgenomen waar je als VvE in beginsel niet van af kunt wijken zoals bijvoorbeeld regels met betrekking tot de gezamenlijke ruimtes.

Huur opzeggen

Hoe beëindig ik mijn huurcontract?

Wanneer u het huurcontract wilt beëindigen, maakt u dit schriftelijk kenbaar aan REBO. Voor opzegging van het huurcontract kunt u ons huurbeëindigingsformulier gebruiken.Op het huurbeëindigingsformulier zet u bij “datum beëindiging contract” de datum dat u de huurovereenkomst wenst te beëindigen en niet de datum waarop u de huurbeëindiging indient.

Is er sprake van een huurdersportaal? Dan kunt u daar het verzoek tot huur beëindigen indienen.

Wanneer de huurovereenkomst op twee namen staat dient u beiden het huurbeëindigingsformulier te ondertekenen. Anders nemen wij de huurbeëindiging niet in behandeling. Ingeval het een overlijden betreft, willen wij u vragen een kopie van de overlijdensakte en correspondentiegegevens van de erven of executeur testamentair toe te voegen bij het huurbeëindigingsformulier.

Wat is mijn opzegtermijn?

Er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand. In de meeste gevallen kunt u uitsluitend opzeggen per de 1ste van de maand tenzij in uw huurovereenkomst anders is overeengekomen. Stel u wilt de huurovereenkomst beëindigen per 01 mei dan dienen wij uw huurbeëindiging voor 01 april te ontvangen.

Mocht u uw huuropzegging binnen een portaal moeten regelen, dan vindt u daar de exacte opzegtermijn die voor uw huurwoning van toepassing is.

Waarom moet ik mijn nieuwe woonadres opgeven?

Uw nieuwe adres is nodig voor het versturen van eventuele eindafrekeningen.

Hoe lang duurt het voordat mijn opzegging verwerkt is?

Wij streven ernaar uw huuropzegging binnen één werkweek te verwerken.

Ben ik verplicht om een reden op te geven voor de opzegging?

U bent hiertoe niet verplicht, u helpt hiermee wel uw verhuurder haar dienstverlening te verbeteren.

Hoe moet ik de woning opleveren?

Wanneer u de huur schriftelijk heeft beëindigd, ontvangt u van REBO een schriftelijke bevestiging. Daarin informeren wij u ook over de voor- en eindinspectie die moeten plaatsvinden. Wilt u alvast weten waarmee u rekening moet houden? Lees dan dit formulier:´Informatie en richtlijnen voor de oplevering van woningen en kamers´.

Kan ik zaken/goederen ter overname aanbieden?

Tijdens de voorinspectie zal de inspecteur een rapport opmaken. Hij geeft hierin aan hoe de vertrekkende huurder de woning dient op te leveren. In principe moet de woning precies zo worden achtergelaten. Iets laten overnemen, kan alleen als de nieuwe huurder akkoord gaat. Een nieuwe huurder is niet verplicht zaken/goederen van de vertrekkende huurder over te nemen. REBO brengt de vertrekkende huurder en nieuwe huurder, indien beschikbaar, met elkaar in contact. De vertrekkende huurder dient dan zelf met de nieuwe huurder te overleggen inzake overname. Omdat de overname voor elke partij duidelijk geregeld moet zijn, dienen de afspraken vastgelegd te worden in een overnamerapport.

Wanneer krijg ik de borg terug?

Uiterlijk 30 dagen na beëindiging van de huurovereenkomst zal de waarborgsom worden uitbetaald. Eventuele achterstallige huurbetalingen, servicekosten of woonschade wordt verrekend met de waarborgsom.

Is het toegestaan om mijn huurcontract voortijdig te beëindigen?

Er is een minimale huurperiode van toepassing. In uw huurovereenkomst staat vermeld wat de minimale huurperiode is. Om deze reden is het helaas niet toegestaan uw huurcontract voortijdig te beëindigen.

Overige

Ik wil mijn huurwoning kopen. Is dat mogelijk?

Helaas is het niet mogelijk om uw huurwoning te kopen. Het beleid van eigenaresse is niet gericht op verkoop van de woningen. Mocht eigenaresse van uw huurwoning in de toekomst wel open staan voor verkoop dan zullen wij de huurders hierover informeren.

Hoe kan ik een reparatieverzoek indienen?

Reparatieverzoeken en storingen die niet spoedeisend zijn kunt u schriftelijk indienen op onze website via de knop ‘reparatieverzoek’, per e-mail aan tdvgm@rebogroep.nl of via uw Huurdersportaal. Niet elk reparatieverzoek komt voor rekening van uw verhuurder. Wij adviseren u daarom eerst de lijst “Herstelzaken Rekening Huurder” door te nemen. Deze lijst treft u eveneens op onze website onder de knop ‘reparatieverzoek’. Indien uw reparatieverzoek niet in de lijst staat kunt u deze bij ons indienen voor herstel.

Voor zeer spoedeisende storingen, die geen enkel uitstel verdragen, is ons KCC 's ochtends tussen 08.30 uur en 11.00 uur telefonisch bereikbaar op het bij u bekende REBO-nummer.

Calamiteiten (brand-, water-, inbraak-, stormschade etc.) meldt u 24 uur per dag, 7 dagen per week, telefonisch bereikbaar op 0313- 49 02 80.

N.B. Voor sommigen huurwoningen dient u een reparatieverzoek of storing niet via de technische dienst van REBO, maar via een derde partij gemeld te worden. Indien dit voor uw huurwoning het geval is dan heeft u deze informatie ontvangen bij uw huurdocumentatie.

Mag ik mijn woning onderhuren of in gebruik geven aan derden?

Het is niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk in huur, onderhuur of gebruik aan derden af te staan. Dit geldt ook voor een parkeerplaats die tot het gehuurde behoort. In uw huurovereenkomst en de bijbehorende Algemene Bepalingen is een expliciet verbod op onderhuur opgenomen. Het overtreden van deze artikelen rechtvaardigt het starten van een gerechtelijke procedure teneinde uw huurovereenkomst te laten ontbinden. Daarnaast is een contractuele boete direct opeisbaar. De verhuurder maakt tevens aanspraak op de door u verkregen inkomsten uit de onderverhuur.

Op welke manier kan ik een klacht bij jullie indienen?

Indien u niet tevreden bent over onze dienstverlening dan vernemen wij dat graag. Zo kunnen we met elkaar zoeken naar een oplossing. Daarnaast vinden wij uw mening belangrijk, omdat het ons de mogelijkheid geeft onze dienstverlening continue te verbeteren.

U kunt een klacht schriftelijk indienen via onze website.

Ik heb een klacht ingediend. Wat is de vervolgprocedure?

U ontvangt binnen 48 uur een ontvangstbevestiging op uw klachtmelding. De betreffende manager neemt uw klacht verder in behandeling en zal u op korte termijn voorzien van een inhoudelijke reactie.

REBO Groep is aangesloten bij: