Ontwerp zonder titel

FAQ

Wijziging huurovereenkomst

Mijn woonsituatie is gewijzigd. Moet ik dit aan jullie doorgeven?

Wanneer uw woonsituatie wijzigt dient u dit aan ons door te geven. Afhankelijk van de wijziging kan het zijn dat wij de tenaamstelling van uw huurovereenkomst moeten aanpassen.

Hoe kan ik een wijziging in mijn woonsituatie aan jullie kenbaar maken?

U kunt hiervoor het wijzigingsformulier contract gebruiken. In het geval van twee contractanten dient het wijzigingsformulier door beiden te worden ondertekend.

Zijn er kosten verbonden aan het wijzigen van de tenaamstelling van de huurovereenkomst?

Ja, aan het opstellen van de stukken voor een naamswijziging zijn kosten verbonden. Deze kosten bedragen €125,00 inclusief BTW. Indien het een overlijden betreft worden er geen kosten in rekening gebracht.

Welke documenten dien ik naast het wijzigingsformulier nog meer aan te leveren?

Op het wijzigingsformulier wordt bij ‘reden wijziging’ aangegeven welke documenten er standaard aangeleverd dienen te worden. Afhankelijk van de wijziging kunnen wij extra documenten bij u opvragen, zoals bijvoorbeeld inkomensgegevens. Indien dit het geval is dan informeren wij u hierover. Houdt u er bij het aanleveren van documenten rekening mee dat deze recent zijn, goed leesbaar en het BSN nummer is afgeschermd.

Ik heb het wijzigingsformulier en de gevraagde documenten aangeleverd. Hoe nu verder?

Wij gaan uw wijzigingsverzoek verder in behandeling nemen. Daarna informeren wij u schriftelijk of het wijzigen van de tenaamstelling van uw huurovereenkomst akkoord is bevonden. Indien de wijziging akkoord is sturen wij u de factuur en een document ter aanvulling op de huurovereenkomst (allonge) toe. Dit document ontvangen wij graag ondertekend retour. Zodra wij het document ondertekend retour hebben ontvangen en de factuur is voldaan zal de wijziging een feit zijn.

Onderhoud & veranderingen aanbrengen

Onderhoud: welke verplichtingen heb ik als huurder?

Ook als huurder zijn er bepaalde onderhoudsverplichtingen. Welke dat zijn, volgt uit de wet, en is vastgelegd in het besluit kleine herstellingen. Hier vindt u een overzicht van de zaken welke voor uw eigen rekening dienen te worden hersteld.

Veranderingen aanbrengen aan het gehuurde: wat is toegestaan?

Als u iets aan de gehuurde woning veranderen, moet u hiervoor schriftelijk toestemming vragen. Onze technische dienst neemt uw verzoek in behandeling en informeert u schriftelijk over de mogelijkheden, voorwaarden en te volgen procedure.

Huurbetaling

Kan ik mijn rekeningnummer voor automatische incasso wijzigen?

Ja, dat kan. U kunt online hiervoor een formulier invullen. Na ontvangst van het formulier zenden wij u de officiële stukken ter ondertekening.

Servicekosten

Wat houden servicekosten in?

De maandelijkse servicekosten die in rekening worden gebracht zijn kosten die gemaakt worden om o.a. de gemeenschappelijke ruimte te kunnen onderhouden. In bijna alle gevallen wordt dit bij een appartement in rekening gebracht.

Kosten waar u aan kunt denken zijn bijvoorbeeld:

  • Schoonmaakkosten gemeenschappelijke ruimte;
  • Electrakosten gemeenschappelijke ruimte;
  • Tuinonderhoud gemeenschappelijke ruimte;
  • Glasverzekering gemeenschappelijke ruimte;

Waar uw servicekosten uit bestaan leest u na in uw huurovereenkomst. De servicekosten zijn een redelijk voorschot dat u maandelijks betaalt naast de huurprijs. Eén keer per jaar krijgt u hier een afrekening van en wordt het te weinig of teveel betaalde bedrag met u verrekend.

Parkeerzenders

Ik ben mijn parkeerzender kwijt, wat nu?

U kunt hiervoor contact opnemen met ons. Wij zorgen dat u een nieuwe ontvangt. Hiervoor kunnen wel kosten in rekening worden gebracht.

Mijn parkeerzender werkt niet (goed), wat nu?

Het kan zijn dat de batterijen bijna leeg zijn en dat deze vervangen moeten worden. Tevens kan het zijn dat u te snel in of uit bent gereden waardoor het systeem ‘in de war is’. U kunt dit testen door opnieuw in en uit te rijden. Mocht dit niet afdoende helpen, neemt u dan contact met ons op. Wellicht moet de zender vervangen worden. Afhankelijk van wat er aan de hand is met de parkeerzender, kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

Sleutels

Een van de huissleutels is kwijt of gestolen. Wat nu?

Als u preventief de cilinders wil laten vervangen in verband met verlies/diefstal van uw sleutel dan dient u hiervoor zelf een slotenmaker in te schakelen. Dit geldt ook als u zichzelf heeft buitengesloten. Deze kosten zijn voor uw eigen rekening. Let op dat u goed kijkt welke slotenmaker u hiervoor inschakelt en vraag vooraf de totale kosten op. Er zijn helaas malafide partijen actief welke achteraf een torenhoge rekening presenteren.

Ik wil graag een extra sleutel, kan dat?

U kunt bij ons een verzoek indienen voor een extra sleutel. Indien er sprake is van een sleutelcertificaat kunnen wij de extra sleutel voor u aanvragen. De kosten voor extra sleutels zijn altijd voor uw eigen rekening.

Overlast

Ik ervaar overlast van één van mijn buren. Wat moet ik doen?

Indien u overlast ervaart is het belangrijk er eerst even bij stil te staan waarom u overlast ervaart. Is het eenmalig of doet de overlast zich regelmatig voor? Wanneer u regelmatig overlast ervaart adviseren wij u dit kenbaar te maken bij de betreffende buren. Probeer er eerst samen in goed overleg uit te komen. Vaak zijn buren zich er niet van bewust overlast te veroorzaken. Door het gesprek met elkaar aan te gaan is de situatie meestal onderling op te lossen.

Welke stappen kan ik ondernemen indien de gesprekken met mijn buren de situatie niet hebben verbeterd?

Mocht communicatie geen oplossing (meer) bieden, dan kunt u ons schriftelijk op de hoogte brengen van de aard van de overlast en de reeds door u ondernomen acties. Als beheerder kunnen wij vaak weinig anders dan buren vragen of ze de overlast willen beperken en bemiddelen bij overlast. Wij adviseren u daarom bij overlast ook overleg te plegen met de wijkagent. Daarnaast kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Een buurtbemiddelaar bemiddelt bij het oplossen van conflicten tussen buren. 

VvE (Vereniging van Eigenaren)

Ik huur een woning, maar in mijn complex is sprake van een VvE. Hoe zit dit?

Dit is het geval wanneer er binnen een complex sprake is van zowel huur- als koopappartementen. De eigenaren van de koopappartementen kopen tegelijkertijd een aandeel in het gebouw (een appartementsrecht). Wanneer er sprake is van meerdere eigenaren binnen een gebouw ontstaat van rechtswege een VvE. Eigenaresse van uw appartement maakt ook onderdeel uit van de VvE.

Hoe is een VvE opgebouwd?

De VvE is verantwoordelijk voor alle algemene en gezamenlijke zaken in- en rondom het complex. Een VvE bestaat uit een door de leden gekozen bestuur en de leden zelf. Daarnaast is er binnen de VvE een kascommissie aangesteld die de jaarrekening en de in- en uitgaven van de VvE controleert. Het dagelijkse beheer kan worden uitgevoerd door de leden zelf of uit handen worden gegeven aan een externe partij. Minimaal éénmaal per jaar dient de VvE bij elkaar te komen om te vergaderen.

Wat wordt er zoal besproken tijdens de jaarvergadering?

Tijdens de jaarvergadering worden onder andere de jaarrekening en de begroting vastgesteld. Tevens worden algemene en technische zaken met betrekking tot het complex besproken.

Kan ik als huurder ook deelnemen aan de jaarvergadering?

Nee, u kunt als huurder niet deelnemen aan de jaarvergadering. Tijdens deze vergaderingen zijn alleen de leden uitgenodigd. Gebruikers (huurders) hebben geen inspraak. U kunt als huurder wel zaken met betrekking tot het complex bij ons aandragen. Indien het van belang is dit te bespreken op de jaarvergadering zal het als punt aan de agenda worden toegevoegd.

Hoe worden besluiten binnen een VvE genomen?

Binnen een VvE kunnen besluiten nooit genomen worden door een individu. Indien het mandaat toereikend is kan het bestuur hierover beslissen. Indien dit niet het geval is worden dergelijke besluiten op de jaarlijkse vergadering genomen waarbij de meerderheid van de aanwezige leden akkoord moeten gaan. In de splitsingsakte zijn al veel zaken en regels opgenomen waar je als VvE in beginsel niet van af kunt wijken zoals bijvoorbeeld regels met betrekking tot de gezamenlijke ruimtes.  

Huur opzeggen

Hoe beëindig ik mijn huurcontract?

Wanneer u het huurcontract wilt beëindigen, maakt u dit schriftelijk kenbaar aan REBO. Voor opzegging van het huurcontract kunt u ons huurbeëindigingsformulier gebruiken. Indien de huurovereenkomst op twee namen staat, dan dient u beiden de huuropzegging te ondertekenen. Anders nemen wij de opzegging niet in behandeling.

Wat is mijn opzegtermijn?

Er geldt een opzegtermijn van 1 kalendermaand, die ingaat per de 1e van de volgende kalendermaand. Stel u zegt de huur op per 15 maart, dan eindigt de huurovereenkomst op 01 mei.

Waarom moet ik mijn nieuwe woonadres opgeven?

Uw nieuwe adres is nodig voor het versturen van eventuele eindafrekeningen.

Hoe lang duurt het voordat mijn opzegging verwerkt is?

Wij streven ernaar uw huuropzegging binnen één werkweek te verwerken.

Ben ik verplicht om een reden op te geven voor de opzegging?

U bent hiertoe niet verplicht, u helpt hiermee wel uw verhuurder haar dienstverlening te verbeteren.

Hoe moet ik de woning opleveren?

Wanneer u de huur schriftelijk heeft beëindigd, ontvangt u van REBO een schriftelijke bevestiging. Daarin informeren wij u ook over de voor- en eindinspectie die moeten plaatsvinden. Wilt u alvast weten waarmee u rekening moet houden? Lees dan dit formulier: ´Informatie en richtlijnen voor de oplevering van woningen en kamers´.

Kan ik zaken/goederen ter overname aanbieden?

Tijdens de voorinspectie zal de inspecteur een rapport opmaken. Hij geeft hierin aan hoe de vertrekkende huurder de woning dient op te leveren. In principe moet de woning precies zo worden achtergelaten. Iets laten overnemen, kan alleen als de nieuwe huurder akkoord gaat. REBO brengt de vertrekkende huurder en nieuwe huurder, indien beschikbaar, met elkaar in contact. De vertrekkende huurder dient dan zelf met de nieuwe huurder te overleggen inzake overname. Omdat de overname voor elke partij duidelijk geregeld moet zijn, dienen de afspraken vastgelegd te worden in een overnamerapport.

Wanneer krijg ik de borg terug?

Het terugstorten van de waarborgsom of bankgarantie kan circa 3 maanden in beslag nemen, dit heeft onder andere te maken met de wettelijke storneringstermijn van 56 dagen.

REBO Groep is aangesloten bij: